search
cart
gridTermékkategóriák

I. Szervezők és Nyereményjáték


A Rufusz Computer Informatika zrt. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.; Cg.: 01-10-140532; a továbbiakban: RCI), mint szervező és adatkezelő a jelen nyereményjáték keretszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat), valamint az egyes nyereményjátékokra vonatkozó leírásokban (a továbbiakban: Leírás) meghatározott nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi a https://www.facebook.com/rufuszcomputer weboldalon.


II. Részvételi feltételek


A Nyereményjátékban kizárólag azon felhasználók vehetnek részt, akik a Facebook oldalon szabályos regisztrációval rendelkeznek, betöltötték 16. életévüket, elfogadják a jelen Szabályzatot, és E-mailben válaszolnak a nyereményjáték posztban feltett kérdésre a bejegyzés alatt a Facebook / Instagram oldalán (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Nyereményjátékban kijavítással sem regisztrálható az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más személy.
A Nyereményjátékban a Szervezők alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus, kifejezett elfogadását jelenti.
Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.


III. Játék időtartama


A Nyereményjáték időtartama: 2022.11.28.12:00-tól 2022.12.02. 23:59-ig
Eredményhirdetés időpontja: 2022.12.05.
A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére.
A Felhasználó felelőssége, hogy a Nyereményjáték Facebook oldalára feltett közleményeket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő időben figyelemmel kísérje.


IV. A játék leírása:


A Felhasználóknak a játékfelhívásban leírt feltételeket kell teljesíteniük, a játék időtartama alatt. A feltételt teljesítő játékosok nyereménysorsoláson vesznek részt.
A nyerteseket a játék lezárását követően sorsoljuk ki és az eredményt is 2022.12.05-én hirdetjük ki.


V. Játék nyereményei


Nyeremények: Samsung Galaxy Tab A8 (10,5", 3/32 GB, WIFI, szürke) A nyereményeket a RCI biztosítja.
Minden Felhasználó egy nyereményre lehet jogosult. Amennyiben egy Felhasználó több nyereményre is kisorsolásra kerülne, úgy csupán arra a nyereményre jogosult, amelyikre időben előbb került kisorsolásra.
A Szervezők a nyeremények változtatásának jogát fenntartja. A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy bármely jóvátétel vagy kártérítési kötelezettség nélkül bármikor megváltoztassák a nyeremények tartalmát.


VI. A játék menete


A Nyereményjátékban a játékidőszak alatt lehet részt venni.
1. A játékidőszakon belül keresd fel a Rufusz Computer Facebook illetve instagram oldalát (https://www.facebook.com/rufuszcomputer) (https://www.instagram.com/rufusz_computer).
2. Tájékozódj a részletekről a játékfelhívásban közzétett linken keresztül elérhető játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató elolvasásával.
3. Az általános játékleírás és adatkezelési nyilatkozat elolvasása után a játékidőszakon belül regisztrálj a nyereményjátékra úgy, hogy a bejegyzésben lévő feltételeket teljesítsd. Ezzel a Felhasználó a jelen Szabályzatot és az abban meghatározott adatkezelési nyilatkozatot kifejezetten elfogadja.
4. A Nyereményjáték működéséről és azzal összefüggő adatkezelés szabályairól további tájékoztatást a Rufusz Computer Facebook és Instagram oldalán találhatsz.
5. Nem kötelező, de érdemes like-olni a Rufusz Computer Facebook és Instagram oldalát is, hogy értesülj a további akciókról és játékokról.
6. A Nyereményjátékban nem regisztrálható az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más személy.
7. Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó
internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.


VII. Nyeremények sorsolása


A nyereményeket azon Felhasználók között sorsoljuk, akik teljesítik a megadott feltételeket (követés, like, megosztás).
Eredményhirdetés: 2022.12.05.
A nyertes Felhasználók a nyeremény átadásához szükséges adataikat (postázási cím, telefonszám) e-mailben adják meg.
Amennyiben a nyertes Felhasználó a nyereményről való értesítés után legalább 15 napig nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, a nyertes Felhasználó elveszti jogát a nyeremény átvételére. Az a nyertes Felhasználó, aki a e-mailben leírtak szerint, a fenti határidőben nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.


VIII. A Szervezők felelőssége


A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervezők nem szavatolják a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervezők a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetőek. Továbbá tekintettel arra, hogy a Nyereményjáték lebonyolítása szoftverrel történik, ezért a rendszerből fakadó hibákért a Szervezők nem vállalnak felelősséget. A Szervezők ugyancsak nem tehetőek felelőssé azért, ha valamely Felhasználót nem zárnak ki a Nyereményjátékból.
A Szervezők kizárnak mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.


IX. A Szabályzat módosítása


A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a Szabályzatot bármikor, előzetes értesítés, indokolás, kártérítés, jóvátétel vagy bármely más kompenzáció nélkül megváltoztassák, illetve, hogy a Nyereményjátékot megszüntessék. Erről a döntésről a Szervezők a Nyereményjáték oldalán tájékoztatják a Felhasználókat.


X. Felhasználó kizárása


A jelen Szabályzatban foglaltakon túl a Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés, kártalanítás, bármely egyéb kompenzáció és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót a Nyereményjátékból, aki:
- nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban;
- a Szervezők alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozója;
- a Facebook felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált a Facebookra;
- bármilyen módon megsérti vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
- szükséges személyes adatait, ill. a Szervezők által kért információkat, nyilatkozatokat nem, illetve nem határidőben adta meg;
- a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, nem adja meg a szükséges információkat, adatokat;
- valótlan, vagy hibásan megadott nevet, címet, személyes adatot küld meg a Szervezők részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan személyt jogosítson nyereményre;
- más szerzői jogait megsértve pályázott a Nyereményjátékba, illetve akivel kapcsolatban alapos gyanú merül fel, hogy más szerzői vagy más jogait megsértve pályázott a Nyereményjátékba;
- a Szerevezők egyéb elfogadható okból jónak látnak kizárni, így különösen, de nem kizárólag akkor, ha a Felhasználó a Facebookon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervezők jogos gazdasági érdekeit.
A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, illetve – amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervezők tudomására, vagy bár a kizárás oka már a nyeremény átadása előtt jutott a Szervezők tudomására, de a szükséges vizsgálat már csak a nyeremény átadása után zárul le, úgy a már átadott nyereményét – amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak beszerzéskori ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőknek, valamint köteles a Szervezőknek a kizárással kapcsolatos minden költségét, illetve kárát megtéríteni.
A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett saját belátásuk szerint egy másik Felhasználót hirdessenek ki nyertesként, de erre nem kötelezhetőek.
A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervezők a lehetőségeikhez képest ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytatnak le, és a vizsgálat során tudomásukra jutott információk alapján hozzák meg döntésüket. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőknek nem áll módjukban figyelembe venni. A Szervezők ilyen vizsgálatot csak az adatkezelési jogosultság érvényességi idején belül folytatnak le.
A Szervezők attól függetlenül jogosultak dönteni kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomásukra. A kizárási eljárás megindítására a Nyeremények átadásától számított 3 héten belül van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőknek nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.


XI. Adatkezelési tájékoztató


A Szervezők az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) szerint tájékoztatják a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes.
A Nyereményjátékban való részvétellel a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
A Nyereményjáték során a Szervezők a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat az alkalmazás működtetése, a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:
- Facebook azonosító;
- név;
- telefonszám; és
- postacím.
A Nyereményjátékkal összefüggésben kezelt adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért, nyeremények kisorsolásáért és átadásáért felelős munkatársai ismerhetik meg. A Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülhetnek a Szervezők mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató, valamint a nyeremények átadásáért felelős partnereihez annak érdekében, hogy a Felhasználóra vonatkozó adatok elektronikusan
tárolásra kerüljenek. Az adatkezelés időtartama a személyes adatok megadásától a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a Nyereményjáték teljes lezárásáig tart.
A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek.
Hozzájárulását a Felhasználó a honlapon regisztrált fiókján keresztül közvetlenül, valamint írásban, a Szervezők lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel is visszavonhatja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Felhasználó személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti.
A Szervezők tájékoztatják a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet a Szervezőktől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák a Szervezők. A Felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, így különösen jogosult bíróság előtt érvényesíteni jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.
Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezőkkel, vagy egyébként a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.


Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: Rufusz Computer Informatika Zrt.

Az Adatkezelő e-mail címe: nyeremenyjatek@rufusz.hu

Az Adatkezelő levelezési cím: 1111. Budafoki út 59.


XII. Egyéb rendelkezések


Amennyiben a felhasználó korlátozott cselekvőképességű a játékban való részvételhez, továbbá esetleges nyereménye átvételéhez és adatai egyeztetéséhez csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Felhasználó köteles viseli annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.
A Szervezők tájékoztatják a Felhasználókat, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A jelen Nyereményjáték a magyar jog az irányadó.
A jelen Szabályzatból, illetve a Nyereményjátékból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.