search
cart
gridTermékkategóriák

TikTok nyereményjáték játékszabályzat

LÉGY SZÍVES A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT, HA MÁR ELMÚLTÁL 18. ÉVES.

1.    A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A RUFUSZ COMPUTER ’TikTok nyereményjáték’ elnevezésű TikTok nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: RUFUSZ COMPUTER INFROMATIKA ZRT. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59., e-mail cím: nyeremenyjatek@rufusz.hu, honlap: https://www.rufusz.hu/, képviseli: Kardos Péter Attila) (a továbbiakban: ”Szervező”). 

2.    RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5§ (2) bek. szerinti, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját TikTok profillal (”TikTok profil”) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a https://www.tiktok.com/@rufuszcomputer link alatti TikTok oldalon (”TikTok”) található ”Rufusz.hu” elnevezésű TikTok rajongói oldal („rufuszcomputer”) felületén 2024. május 27-én induló nyereményjátékunkban beköveti az oldalt.

Az rajongói oldal bekövetésével és hozzászólásával a Játékos egyben elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a TikTok által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – és a TikTok regisztráció során önként megadott és hozzáférhetővé tett – személyes adatainak (teljes név, TikTok ID, életkor) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez.

2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.3. A Játékosok a TikTok regisztráció során megadott, hozzáférhetővé tett és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, TikTok profil törlése stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.5. A bekövetéssel és hozzászólással a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, TikTok profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó TikTok profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. 

3.    A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2024. május 27. napjától – 2024. május 31. napjáig.


4.    A JÁTÉK MENETE: NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során 2024. május 27. napján nyilvános videó bejegyzés formájában közzétesz egy felhívást a Rajongói oldalon.

 

NYEREMÉNYJÁTÉK!

Nyerj egy Hogwarts Legacy XBOX CD játékszoftvert. 

 

4.2 A Játékosok feladata, hogy bekövessék a „rufuszcomputer” Rajongói oldalt és az általa 2024. május 27. napján közzétett nyilvános videó alá hozzászólásban megírni, hogy szerinte melyik házba sorolja majd be a „Teszlek Süveg” 

4.4. A Nyeremény sorsolásának helyszíne: A Szervező székhelye, azaz 1111 Budapest, Budafoki út 59. A sorsolás a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes platform segítségével, a https://app-sorteos.com/ használatával történik.

4.5. Nyeremény: 1 db Hogwarts Legaxy XBOX CD játékszoftver. („Nyeremény”)

4.6. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
 
5.    NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. A Szervező a 4.4 pontban írt sorsolást követően a nyertes Játékost a Rajongói oldalon a nyertes Játékos hozzászólásához (kommentjéhez) fűzött nyilvános bejegyzésben, valamint a nyertes Játékosnak küldött privát üzenetben (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb az Értesítést tartalmazó privát üzenet elküldését követő 72 (hetvenkét) órán belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (magánszemély neve, anyja neve, születési helye és dátuma, adóazonosító jele, címe).

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. A visszaigazolás késedelméért/elmulasztásáért a felelősség a nyertes Játékost terheli, azzal kapcsolatban igazolásnak helye nincs.

5.2 A Nyereményt a Szervező a Játékos által megadott elérhetőségek egyikén egyezteti le (időpont, helyszín).

5.3 A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden nagykorú, cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

5.4 A Szervező a Nyereményt és a nyertes Játékos nevét a Rajongói oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Hozzászólásokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

5.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Hozzászólást, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Hozzászólást beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 
6.    ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.
 
7.    ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 a Szervező, mint adatkezelő, a Játékosok önként rendelkezésre bocsátott személyes adatait kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2 nyertességük esetére nevüket és TikTok profilképüket a Szervező további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatos tájékoztatás végett nyilvánosságra hozza; és

7.1.3 önkéntes részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten és feltétel nélkül elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. Az adatok kezelője: Rufusz Computer Informatika Zrt. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.; telefon: e-mail: nyeremenyjatek@rufusz.hu )
Az adatkezelő határozza meg jelen Játékszabályzat feltételeit, biztosítja a Nyereményt és a Játék lebonyolításának feltételeit.

Az adatkezelés célja: Játék szervezése céljából történő adatkezelés, ennek keretében a nyertes kiválasztása, a nyertes értesítése, nevének nyilvánosságra hozatala, a Nyeremény biztosítása, esetleges adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése, tájékoztatás, kapcsolattartás.

A kezelt személyes adatok köre: (i) nyertes Játékos neve; (ii) nyertes Játékos telefonszáma; (iii) nyertes Játékos nyilvános TikTok profilja; (iv) nyertes Játékos életkora; (v) nyertes Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye, (vi) nem nyertes Játékos TikTok neve, (vii) nem nyertes Játékos TikTok profil címe. 

Az adatkezelés időtartama: a nyertes Hozzászólás kisorsolásától számított 90 (kilencven) nap, azzal hogy a Nyertes nevét tartalmazó jegyzőkönyvet számviteli okokból az adatkezelő székhelyén 5 (öt) évig megőrzi, melyet követően a jegyzőkönyvben foglalt személyes adat is törlésre kerül. A nem nyertes Játékos adatai a Nyeremény átadását követően törlésre kerülnek. 

A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: a Szervező, a Játék lebonyolításában részt vevő munkatársak

Az adatkezelés jogalapja: A Szervező a Játékos személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) a) alapján, a résztvevők részvételével, mint megfelelő tájékoztatáson alapuló, ráutaló magatartással történő kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.
Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal: A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra. 

A Szervező (a továbbiakban: Adatkezelő) a Játékosok (a továbbiakban: Érintett) személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet, nem végez.

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

7.4.    Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Hozzáférés

Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az Érintett által megadott személyes adatokhoz kizárólag a Szervező által meghatározott, a Játék lebonyolításában részt vevő munkatársak férhetnek hozzá, a Játék lebonyolításával kapcsolatos feladataik ellátása érdekében.
zen adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem adja át. Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére a személyes adatokat. 
Az érintettek személyes adataihoz való hozzáférést jogosultságkezeléssel és jelszavas védelemmel biztosítják. Az adatvédelem során a GDPR-t, a hatályos nemzeti jogszabályokat követik.

Ha a nemzeti jogszabályok arra kötelezik az Adatkezelőt, hogy bűnüldöző hatóságokkal, egyéb hatóságokkal (pl. nyomozásban) együttműködjön, akkor az adatok átadásának jogalapját a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett jogi kötelezettség teljesítése képezi.

Adatbiztonsági feltételek, intézkedés

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Adatkezelő székhelyén (1111 Budapest, Budafoki út 59.) található számítógépeken és szervereken tárolja. Az adatok védelme mind a jogosulatlan hozzáférés vagy változtatás, mind az esetleges nem tervezett adatvesztén ellen folyamatosan megtörténik.

Adatbiztonsági elvek

Az adatokat Adatkezelő úgy kezeli, hogy jogosultsággal nem rendelkező személy az Érintett személyes adatait ne láthassa, azokhoz ne férhessen hozzá. Az adatokhoz történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet (jelszóval), hogy az adatkezelést végző személye azonosítható legyen. A jogosultság indokának megszűnése esetén az adatokhoz történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
Az adatokat az Adatkezelő zárt rendszerben kezeli. Az adatvédelem érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
-    az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza,
-    csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához,
-    az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról,
-    gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elértése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek. A mentett vagy archivált adatokhoz a tárolás ideje alatt a hozzáférést az Adatkezelő korlátozza. A hozzáférés csak az adatok sérülése esetén visszaállítás céljából lehetséges. Az adatmentésből vagy adatarchiválásból visszaállítás folyamata közben a tárolási időszak alatt bejelentett Érintetti igényeket a visszaállított adatok éles üzembe állítás előtt az Adatkezelő ismételten végrehajtja.

7.5.    Az Érintetti jogok

Az Érintettet az adatkezelés során az alábbi jogok illetik meg:
- tájékoztatáshoz való jog,
- hozzáféréshez való jog, 
- helyesbítéshez való jog, 
- törléshez való jog,
- korlátozáshoz való jog, 
- tiltakozáshoz való jog, 
- adathordozhatósághoz való joga, 
- panaszjog.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:
a)    az adatkezelés céljai,
b)    az érintett személyes adatok kategóriái,
c)    címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
d)    a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
e)    személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás,
f)    panasz benyújtásának jogáról,
g)    arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) történik-e, az alkalmazott logikáról és arról, hogy az adatkezelés milyen jelentőséggel, az érintettre nézve milyen következményekkel jár.
A tájékoztatást az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg olyan formában, ahogy a tájékoztatást iránti kérelmet az érintett előterjeszti. 

Amennyiben közvetlen megkeresést intéz az Adatkezelő részére, akkor az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

A tájékoztatás költsége

Az Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyanazon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak, az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
Az adminisztratív költség elszámolásának alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva, továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

Tájékoztató megtagadása

Ha az Érintett kérelme egyértelműen túlzó vagy megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy a Társaság, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal, az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Hozzáféréshez való jog

 Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: 
a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Törléshez való jog

Ön, mint Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: 
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A korlátozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén; és b) az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Hozzájárulás visszavonásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

Panasz, jogorvoslat

Bármely Érintett, ha megítélése szerint
a)    az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza, vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
b)    személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,
?    a NAIH adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
?    az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Elnök: dr. Péterfalvi Attila
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefonszám: +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1410
Honlap: http://naih.hu


8.    RENDELKEZÉSEK

8.1 A Hozzászólások hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a TikTok-ot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a TikTok-ot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményüket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, TikTok profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az érintett Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.5. Ha a Játékos a Hozzászólás beküldésének folyamata közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a TikTok/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Rajongói oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a TikTok által.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ennek érdekében javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tájékozódjon jelen Játékszabályzat tartalma felől.

 

2023.09.01.

Rufusz Computer Informatika Zrt.
1111 Budapest, Budafoki út 59.

Szervező